بيشتر

میزان تولید فرآورده­های پروتئینی در استان­ها بر حسب رتبه در سال 1391

جدول شماره 2-14                                                                                                                                                                                                                واحد : هزار تن

استان/ شرح

گوشت قرمز

شیر

گوشت مرغ

تخم مرغ

عسل

میزان تولید

رتبه

میزان تولید

رتبه

میزان تولید

رتبه

میزان تولید

رتبه

میزان تولید

رتبه

آذربایجان شرقی

49.29

2

510.7

4

79.055

8

87.853

3

11.617

2

آذربایجان غربی

43.42

5

333.11

8

67.753

12

13.034

16

17.6

1

اردبیل

28.83

9

243.62

12

43.863

20

10.912

19

6.954

3

اصفهان

35.53

7

854.29

1

119.425

2

68.792

6

4.733

5

البرز

6.75

32

232.46

14

47.206

18

91.706

2

0.352

24

ایلام

10.96

26

42.9

31

32.309

25

1.042

31

0.44

23

بوشهر

10.33

29

41.32

32

24.099

29

0.909

32

0.228

27

تهران

18.49

19

640.81

2

80.843

6

158.881

1

0.77

18

چهارمحال و بختیاری

19.33

18

210.46

16

29.688

27

3.341

27

0.665

20

خراسان جنوبی

15.24

22

101.65

25

46.909

19

8.596

21

0.074

31

خراسان رضوی

44.86

3

552.22

3

116.624

3

83.062

5

1.544

10

خراسان شمالی

15.87

21

89.54

26

21.613

30

2.966

28

1.1

13

خوزستان

36.5

6

243.56

13

70.856

10

6.353

23

1.046

14

زنجان

13.58

23

114.69

22

38.771

23

10.982

18

0.936

15

سمنان

10.14

30

108.28

23

47.51

17

15.037

15

0.242

26

سیستان و بلوچستان

20.65

15

73.69

27

32.163

26

5.128

25

0.013

32

فارس

59.83

1

479.02

5

109.227

4

31.391

8

3.625

6


میزان تولید فرآورده­های پروتئینی در استان­ها بر حسب رتبه در سال 1391

دنباله جدول شماره 2-14                                                                                                                                                                                                       واحد : هزار تن

استان/ شرح

گوشت قرمز

شیر

گوشت مرغ

تخم مرغ

عسل

میزان تولید

رتبه

میزان تولید

رتبه

میزان تولید

رتبه

میزان تولید

رتبه

میزان تولید

رتبه

قزوین

22.11

13

402.64

7

64.952

13

83.863

4

0.487

22

قم

9.18

31

116.93

21

49.47

16

65.749

7

0.244

25

کردستان

21.26

14

107

24

38.643

24

5.387

24

1.144

12

کرمان

20.02

17

193.18

18

42.116

21

12.769

17

0.885

16

کرمانشاه

23.28

12

196.14

17

39.286

22

10.379

20

1.752

9

کهگیلویه و بویراحمد

10.47

28

59.52

29

16.73

31

4.043

26

0.571

21

گلستان

20.61

16

286.12

10

90.422

5

23.394

10

0.82

17

گیلان

25.04

11

171.94

20

80.773

7

17.466

12

5.689

4

لرستان

31

8

218.29

15

52.941

14

7.124

22

1.229

11

مازندران

44.64

4

455.98

6

154.783

1

16.289

13

3.283

7

مرکزی

17.81

20

256.46

11

70.971

9

30.013

9

0.718

19

هرمزگان

12.07

25

54.08

30

29.34

28

1.149

30

0.106

30

همدان

26.12

10

318.56

9

70.605

11

17.539

11

1.891

8

یزد

10.94

27

181.83

19

51.469

15

16.038

14

0.228

28

جنوب استان کرمان

12.83

24

61.17

28

10.633

32

1.471

29

0.155

29

جمع کل

746.98

-

7952

-

1871.05

-

912.657

-

71.141

-

 


میزان تولید فرآورده­های پروتئینی در استان­ها بر حسب رتبه در سال 1392

جدول شماره 2-15                                                                                                                                                                                                                 واحد : هزار تن

استان/ شرح

گوشت قرمز

شیر

گوشت مرغ

تخم مرغ

عسل

میزان تولید

رتبه

میزان تولید

رتبه

میزان تولید

رتبه

میزان تولید

رتبه

میزان تولید

رتبه

آذربایجان شرقی

49.64

2

524.7

4

83.096

8

84.721

4

13.403

2

آذربایجان غربی

43.58

5

338.9

8

71.216

12

11.661

17

18.459

1

اردبیل

28.44

9

241.3

14

46.105

20

9.905

20

6.029

4

اصفهان

36.35

7

897.4

1

125.529

2

82.545

5

3.381

7

البرز

6.87

32

245.8

13

49.619

18

85.29

2

0.237

26

ایلام

11.07

27

43.8

31

33.96

25

1.052

31

0.472

23

بوشهر

10.45

29

42

32

25.331

29

0.918

32

0.235

27

تهران

18.8

19

677.4

2

84.975

6

149.97

1

0.838

16

چهارمحال و بختیاری

19.63

18

219

16

31.205

27

2.589

28

0.717

20

خراسان جنوبی

15.5

22

105

25

49.307

19

10.928

18

0.118

30

خراسان رضوی

45.64

3

579

3

122.585

3

84.763

3

1.421

10

خراسان شمالی

16.1

21

92.5

26

22.718

30

2.598

27

1.099

13

خوزستان

37.69

6

265.6

12

74.478

10

6.502

22

1.144

12

زنجان

13.55

23

118.4

22

40.753

23

10.178

19

0.705

21

سمنان

10.34

30

113.3

23

49.938

17

14.069

14

0.25

25

سیستان و بلوچستان

20.69

16

74.3

27

33.807

26

4.929

24

0.025

32

فارس

60.59

1

496.7

5

114.81

4

31.182

8

4.54

5


میزان تولید فرآورده­های پروتئینی در استان­ها بر حسب رتبه در سال 1392

دنباله جدول شماره 2-15                                                                                                                                                                                                       واحد : هزار تن

استان/ شرح

گوشت قرمز

شیر

گوشت مرغ

تخم مرغ

عسل

میزان تولید

رتبه

میزان تولید

رتبه

میزان تولید

رتبه

میزان تولید

رتبه

میزان تولید

رتبه

قزوین

22.25

13

421

7

68.272

13

81.914

6

0.752

18

قم

9.29

31

122.5

21

51.998

16

64.298

7

0.256

24

کردستان

21.05

15

108.8

24

40.618

24

4.587

25

1.008

14

کرمان

20.32

17

201

18

44.269

21

13.245

15

0.977

15

کرمانشاه

23.49

12

203

17

41.294

22

8.582

21

2.059

8

کهگیلویه و بویراحمد

10.54

28

60.9

29

17.585

31

3.89

26

0.794

17

گلستان

21.08

14

298.3

10

95.044

5

25.665

10

0.751

19

گیلان

24.74

11

175.3

20

84.901

7

17.629

11

6.85

3

لرستان

31.46

8

225.5

15

55.647

14

5.45

23

1.274

11

مازندران

44.84

4

471

6

162.694

1

13.002

16

3.864

6

مرکزی

18.21

20

267.6

11

74.598

9

28.362

9

0.622

22

هرمزگان

12.07

25

54.5

30

30.84

28

1.143

30

0.112

31

همدان

26.62

10

331

9

74.214

11

15.255

13

1.776

9

یزد

11.22

26

190.5

19

54.1

15

15.334

12

0.215

28

جنوب استان کرمان

12.89

24

62.3

28

11.176

32

1.212

29

0.195

29

جمع کل

755

-

8268.3

-

1966.682

-

893.368

-

74.578

-

 

خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.