بيشتر

لیست اسامی و تلفنهای دقتر هماهنگی امور استانها

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

آقای مهندس محمود فتاح الجنان

مشاور وزیر و مدیر کل

43541300-43541301

آقای مهندس علی اصغر مصطفایی

مشاور مدیرکل ومعاون دفتر

43541302-43541303

آقای محمدرضا سمیعی

معاون دفتر

43541302-43541303

آقای محمد محمد پور

مسئول دفتر

43541300-43541301

آقای حسین مهدوی مقدم

رئیس گروه نظارت و ارزیابی

43541322

آقای سیدباقر خنجری

رئیس گروه حوادث غیر مترقبه و مناطق محروم

43541325

آقای محمد خداگو ابیانه

رئیس گروه هماهنگی و پیگیری

43541314

آقای  فرهاد سیامکی

رئیس گروه تدوین ضوابط و معیارها

43541316

خانم اظهر قضایی

رئیس گروه امور مدیران

43541321

آقای محمد عبدالرزاقیان

مسئول امور عمومی

43541312

آقای قربانعلی رسولی

مسئول سایت

43541313

نمابر: 88199631

معرفی مدیران
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.