بيشتر
معرفی مدیران

لیست اسامی و تلفنهای دقتر هماهنگی امور استانها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن
آقای مهندس محمود فتاح الجنان
مشاور وزیر و مدیر کل
43541300-43541301
آقای مهندس علی اصغر مصطفایی
مشاور مدیرکل ومعاون دفتر
43541302-43541303
آقای محمدرضا سمیعی
معاون دفتر
43541302-43541303
آقای محمد محمد پور
مسئول دفتر
43541300-43541301
آقای حسین مهدوی مقدم
رئیس گروه نظارت و ارزیابی
43541322
آقای سیدباقر خنجری
رئیس گروه حوادث غیر مترقبه و مناطق محروم
43541325
آقای محمد خداگو ابیانه
رئیس گروه هماهنگی و پیگیری
43541314
خانم اظهر قضایی
رئیس گروه امور مدیران
43541321
آقای محمد عبدالرزاقیان
مسئول امور عمومی
43541312
آقای قربانعلی رسولی
مسئول سایت
43541313


نمابر: 88199631
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.