بيشتر
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استان های کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در تیر ماه سال 96
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استان های کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در خرداد ماه سال 96
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استان های کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در اردیبهشت ماه سال 96
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استان های کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در فروردین ماه سال 96
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استان های کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در سال 95
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استان های کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در اسفند ماه سال 95
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استان های کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در بهمن ماه سال 95
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استان های کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در آذر ماه سال 95
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استانهای کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در آبان ماه سال 95
نبود هیچگونه حادثه غیر مترقبه در استانهای کشور در مهر ماه سال 95
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استان های کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در شهریور ماه سال 95
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استان های کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در مرداد ماه سال 95
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استان های کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در تیر ماه سال 95
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استان های کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در خرداد ماه سال 95
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استان های کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در اردیبهشت ماه سال 95
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استان های کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در فروردین ماه سال 95
میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی استان های کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه سال 94
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استانهای کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در اسفند ماه سال 94
نبود هیچگونه حادثه غیر مترقبه در استانهای کشور در بهمن ماه سال 94
نبود هیچگونه حادثه غیر مترقبه در استانهای کشور در دی ماه سال 94
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استانهای کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در آذر ماه سال 94
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استانهای کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه درآبان ماه سال 94
خسارت وارده به بخش کشاورزی استانهای کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در مهر ماه سال 94
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استانهای کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در شش ماهه سال 94
خسارت وارده به بخش کشاورزی استانهای کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه درشهریور ماه سال 94
خسارت وارده به بخش کشاورزی استانهای کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در مرداد ماه سال 94
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استانهای کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در تیر ماه سال 94
  میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استانهای کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در فصل بهار سال 94
       میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استانهای کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه درخرداد ماه سال 94
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استانهای کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در اردیبهشت ماه سال 94
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استانهای کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در فروردین ماه سال 94
میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی استانهای کشور بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه در سال 1393
حوادث و سوانح غیرمترقبه
 • 1393/12/11 دوشنبه
  حوادث و سوانح غیرمترقبه
  حوادث و سوانح غیرمترقبه در ایران شامل سیل ، زلزله ، طوفان ، تگرگ ، بادهای شدید ؛ سرمازدگی ، گرمازدگی و ..... میباشد .
مناطق محروم
 • 1393/12/11 دوشنبه
  مناطق محروم
  به منظور مشخص شدن کاستی ها و نارسایی های بخشی از سرزمین و مناطقی که در برخی از شاخص های توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی از سایر مناطق عقب تر قرار داشتند، مجموعه مطالعاتی با عنوان “شناسایی مناطق محروم کشور” به انجام رسید.
بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.