بيشتر

اقدامات در خصوص مدیریت و بهینه سازی مصرف آب کشاورزی

   
    قرارگیری ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک بیابانی ، تغییرات اقلیمی ، رشد وتوسعه
بی رویه شهرها وافزایش جمعیت ،کاهش بارندگی ، افت سطح آب های زیرزمینی ، افزایش سطح بهداشت عمومی ، هدر رفت آب در بخش کشاورزی و شبکه توزیع آب و مکانیزه نبودن سیستم های آبیاری ، همه از مواردی است که لزوم بیش از گذشته به حفظ منابع آبی برای جلوگیری از مواجه شدن با یک بحران آبی خطرناک را به همه افراد جامعه اعم از مسئولان و مردم گوشزد می کند .

       دراین خصوص مهمترین اقدامی که می تواند در عبور از بحران های آبی موثر باشد ، مدیریت تقاضای آب که عبارت از انطباق و پیاده سازی یک استراتژی شامل سیاست ها و طرح های مشخص ، به منظور تاثیرگذاری بر میزان تقاضا و مصرف و دستیابی به اهداف بهره وری اقتصاد خصوصا" در بخش کشاورزی ، توسعه اجتماعی ، امنیت ملی ، عدالت اجتماعی ، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار منابع آب است و بر حفظ و نگهداری منابع آب موجود و جلوگیری از هدر رفت آب با رویکرد توسعه پایدار تاکید دارد .

وزارت جهادکشاورزی سال های گذشته به رغم گستردگی حیطه وظایف و مسئولیت ها ، اقدامات موثری را جهت اجرای قوانین وتحقق سیاست ها و اهداف برنامه های توسعه ، بویژه برنامه یکپارچه سازی اراضی زراعی و ایجاد بستر مناسب جهت اجرای طرح های تجهیز ونوسازی واستفاده از سیستم های مدرن آبیاری انجام داده است که اثرات غیرقابل انکاری بر بهینه سازی مصرف آب و افزایش بازده محصولات کشاورزی وافزایش درآمد کشاورزان داشته وخواهد داشت ؛ در این راستا به منظور تعمیق فرهنگ و ارتقای بازده کشت و مصرف بهینه آب کشاورزی در دولت تدبیر و امید ، کمک 85 درصدی بلاعوض دولت راهگشای بسیاری از مشکلات کشاورزان و بهره برداران بوده است .

درپی گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه مذکور از تاریخ 1/1/94 به همراه نمودارهای مربوطه را مشاهده می نمائید :


گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری سال 95
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد سال 95
1 تهران 8226
2 اصفهان 7491
3 کرمان 6561
4 فارس 5664
5 خراسان رضوی 5212
6 کرمانشاه 4881
7 همدان 4658
8 قم 4249
9 آذربایجان غربی 3428
10 لرستان 3223
11 قزوین 3195
12 کهگیلویه و بویراحمد 2679
13 هرمزگان 2444
14 ایلام 2344
15 چهارمحال و بختیاری 2286
16 جنوب کرمان 2244
17 مرکزی 2083
18 سیستان و بلوچستان 2030
19 سمنان 2001
20 زنجان 1746
21 کردستان 1548
22 خراسان جنوبی 1525
23 خراسان شمالی 1406
24 بوشهر 1256
25 یزد 1249
26 مازندران 1199
27 اردبیل 1140
28 خوزستان 1053
29 گلستان 1018
30 آذربایجان شرقی 975
31 البرز 738
32 گیلان 372
جمع 90124
جمع کل از ابتدا تا کنون 1595989


گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری  سال 95
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد
فروردین
عملکرد
اردیبهشت 
عملکرد
خرداد
عملکرد
تیر
عملکرد
مرداد
عملکرد
شهریور
عملکرد
مهر
عملکرد
آبان
عملکرد
آذر
عملکرد
دی
عملکرد
بهمن
عملکرد
اسفند
جمع
1 تهران 0 182 35 55 295 1152 1342 942 998 483 2052 690 8226
2 اصفهان 114 66 135 368 754 214 118 115 475 1018 923 3191 7491
3 کرمان 18 85 64 191 34 409 34 477 44 479 1239 3487 6561
4 فارس 248 543 331 582 556 425 270 84 143 199 876 1407 5664
5 خراسان رضوی 134 60 81 56 160 0 231 357 505 869 1751 1008 5212
6 کرمانشاه 14 476 30 122 2 4 571 645 164 15 1409 1429 4881
7 همدان 100 0 16 31 0 0 426 290 145 234 220 3196 4658
8 قم 75 242 285 49 16 66 263 842 451 309 376 1275 4249
9 آذربایجان غربی 168 346 387 297 223 228 255 240 347 266 90 581 3428
10 لرستان 0 83 33 123 413 1633 8 320 33 515 2 60 3223
11 قزوین 19 99 165 151 108 453 343 65 71 77 289 1355 3195
12 کهگیلویه و بویراحمد 19 180 6 490 9 29 39 34 12 64 228 1569 2679
13 هرمزگان 8 0 35 125 18 15 52 237 131 495 1065 263 2444
14 ایلام 2 9 23 43 3 69 0 374 0 899 25 897 2344
15 چهارمحال و بختیاری 0 300 65 978 249 96 173 282 0 38 105 0 2286
16 جنوب کرمان 51 43 50 33 52 174 195 117 147 313 0 1069 2244
17 مرکزی 0 39 274 116 0 431 179 69 48 0 30 897 2083
18 سیستان و بلوچستان 74 379 132 234 43 0 0 0 438 38 0 692 2030
19 سمنان 4 0 51 30 799 3 45 0 117 45 893 14 2001
20 زنجان 29 148 95 269 116 200 36 492 123 27 132 79 1746
21 کردستان 41 23 40 28 15 11 424 14 7 0 64 881 1548
22 خراسان جنوبی 0 32 202 0 0 295 282 248 0 130 108 228 1525
23 خراسان شمالی 14 26 98 65 187 289 57 235 15 56 105 259 1406
24 بوشهر 14 25 35 5 898 33 25 23 0 38 138 22 1256
25 یزد 0 42 157 30 76 116 188 14 17 43 11 555 1249
26 مازندران 5 52 0 33 1 506 51 31 0 0 216 304 1199
27 اردبیل 0 20 62 268 26 30 45 9 138 122 161 259 1140
28 خوزستان 0 60 18 9 6 216 115 1 0 6 147 475 1053
29 گلستان 0 13 48 129 73 26 0 75 0 0 214 440 1018
30 آذربایجان شرقی 11 10 73 212 180 159 107 14 35 77 50 47 975
31 البرز 0 0 0 0 7 161 0 0 0 0 210 360 738
32 گیلان 350 9 2 6 0 5 0 0 0 0 0 0 372
جمع 1512 3592 3028 5128 5319 7448 5874 6646 4604 6855 13129 26989 90124
گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1395/1/1 لغایت 1395/12/01
سطح به هکتار
ردیف نام استان جمع از ابتدا سال 95 تا پایان بهمن ماه
1 تهران 7536
2 اصفهان 4300
3 فارس 4257
4 خراسان رضوی 4204
5 کرمانشاه 3452
6 لرستان 3163
7 کرمان 3074
8 قم 2974
9 آذربایجان غربی 2847
10 چهارمحال و بختیاری 2286
11 هرمزگان 2181
12 سمنان 1987
13 قزوین 1840
14 زنجان 1667
15 همدان 1462
16 ایلام 1447
17 سیستان و بلوچستان 1338
18 خراسان جنوبی 1297
19 بوشهر 1234
20 مرکزی 1186
21 جنوب کرمان 1175
22 خراسان شمالی 1147
23 کهگیلویه و بویراحمد 1110
24 آذربایجان شرقی 928
25 مازندران 895
26 اردبیل 881
27 یزد 694
28 کردستان 667
29 خوزستان 578
30 گلستان 578
31 البرز 378
32 گیلان 372
جمع 63135
جمع کل از ابتدا تا کنون 1569000

گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1395/1/1 لغایت 1395/11/01
سطح به هکتار
ردیف نام استان جمع از ابتدا سال 95 تا پایان دی ماه
1 تهران 5484
2 فارس 3381
3 اصفهان 3377
4 لرستان 3161
5 آذربایجان غربی 2757
6 قم 2598
7 خراسان رضوی 2453
8 چهارمحال و بختیاری 2181
9 کرمانشاه 2043
10 کرمان 1835
11 قزوین 1551
12 زنجان 1535
13 ایلام 1422
14 سیستان و بلوچستان 1338
15 همدان 1242
16 خراسان جنوبی 1189
17 جنوب کرمان 1175
18 مرکزی 1156
19 هرمزگان 1116
20 بوشهر 1096
21 سمنان 1094
22 خراسان شمالی 1042
23 کهگیلویه و بویراحمد 882
24 آذربایجان شرقی 878
25 اردبیل 720
26 یزد 683
27 مازندران 679
28 کردستان 603
29 خوزستان 431
30 گیلان 372
31 گلستان 364
32 البرز 168
جمع 50006
جمع کل از ابتدا تا کنون 1555871


گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه  های نوین آبیاری از تاریخ 1395/1/1 لغایت  1395/9/30


سطح به هکتار
ردیف نام استان سطح اجرا شده از ابتدا سال 95 تا پایان آذر ماه
1 تهران 5001
2 فارس 3182
3 لرستان 2646
4 آذربایجان غربی 2491
5 قم 2360
6 اصفهان 2359
7 چهارمحال و بختیاری 2143
8 کرمانشاه 2028
9 خراسان رضوی 1584
10 زنجان 1508
11 قزوین 1474
12 کرمان 1356
13 سیستان و بلوچستان 1300
14 مرکزی 1156
15 خراسان جنوبی 1059
16 بوشهر 1058
17 سمنان 1049
18 همدان 1008
19 خراسان شمالی 986
20 جنوب کرمان 862
21 کهگیلویه و بویراحمد 818
22 آذربایجان شرقی 801
23 مازندران 679
24 هرمزگان 671
25 یزد 640
26 کردستان 603
27 اردبیل 598
28 ایلام 523
29 خوزستان 425
30 گیلان 372
31 گلستان 364
32 البرز 168
جمع 43272
جمع کل از ابتدا تا کنون 1549137گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1395/1/1 لغایت 1395/8/30
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد آبان ماه جمع از ابتدا سال 95 تا پایان آبان ماه
1 تهران 942 4003
2 فارس 84 3039
3 لرستان 320 2613
4 آذربایجان غربی 240 2144
5 چهارمحال و بختیاری 282 2143
6 اصفهان 115 1884
7 کرمانشاه 645 1864
8 قم 842 1838
9 قزوین 65 1403
10 زنجان 492 1385
11 کرمان 477 1312
12 مرکزی 69 1108
13 خراسان رضوی 357 1079
14 خراسان جنوبی 248 1059
15 بوشهر 23 1058
16 خراسان شمالی 235 971
17 سمنان 0 932
18 همدان 290 863
19 سیستان و بلوچستان 0 862
20 کهگیلویه و بویراحمد 34 806
21 آذربایجان شرقی 14 766
22 جنوب کرمان 117 715
23 مازندران 31 679
24 یزد 14 623
25 کردستان 14 596
26 ایلام 374 523
27 هرمزگان 237 490
28 اردبیل 9 460
29 خوزستان 1 425
30 گیلان 0 372
31 گلستان 75 364
32 البرز 0 168
جمع 6646 38547
جمع کل از ابتدا تا کنون 1544412


گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ  1395/1/1 لغایت 1395/8/30
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد
فروردین
عملکرد
اردیبهشت 
عملکرد
خرداد
عملکرد
تیر
عملکرد
مرداد
عملکرد
شهریور
عملکرد
مهر
عملکرد
آبان
جمع
1 تهران 0 182 35 55 295 1152 1342 942 4003
2 فارس 248 543 331 582 556 425 270 84 3039
3 لرستان 0 83 33 123 413 1633 8 320 2613
4 آذربایجان غربی 168 346 387 297 223 228 255 240 2144
5 چهارمحال و بختیاری 0 300 65 978 249 96 173 282 2143
6 اصفهان 114 66 135 368 754 214 118 115 1884
7 کرمانشاه 14 476 30 122 2 4 571 645 1864
8 قم 75 242 285 49 16 66 263 842 1838
9 قزوین 19 99 165 151 108 453 343 65 1403
10 زنجان 29 148 95 269 116 200 36 492 1385
11 کرمان 18 85 64 191 34 409 34 477 1312
12 مرکزی 0 39 274 116 0 431 179 69 1108
13 خراسان رضوی 134 60 81 56 160 0 231 357 1079
14 خراسان جنوبی 0 32 202 0 0 295 282 248 1059
15 بوشهر 14 25 35 5 898 33 25 23 1058
16 خراسان شمالی 14 26 98 65 187 289 57 235 971
17 سمنان 4 0 51 30 799 3 45 0 932
18 همدان 100 0 16 31 0 0 426 290 863
19 سیستان و بلوچستان 74 379 132 234 43 0 0 0 862
20 کهگیلویه و بویراحمد 19 180 6 490 9 29 39 34 806
21 آذربایجان شرقی 11 10 73 212 180 159 107 14 766
22 جنوب کرمان 51 43 50 33 52 174 195 117 715
23 مازندران 5 52 0 33 1 506 51 31 679
24 یزد 0 42 157 30 76 116 188 14 623
25 کردستان 41 23 40 28 15 11 424 14 596
26 ایلام 2 9 23 43 3 69 0 374 523
27 هرمزگان 8 0 35 125 18 15 52 237 490
28 اردبیل 0 20 62 268 26 30 45 9 460
29 خوزستان 0 60 18 9 6 216 115 1 425
30 گیلان 350 9 2 6 0 5 0 0 372
31 گلستان 0 13 48 129 73 26 0 75 364
32 البرز 0 0 0 0 7 161 0 0 168
جمع 1512 3592 3028 5128 5319 7448 5874 6646 38547
گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1395/1/1 لغایت 1395/7/30
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد مهر ماه جمع از ابتدا سال 95 تا پایان مهر ماه
1 تهران 1342 3061
2 فارس 270 2955
3 لرستان 8 2293
4 آذربایجان غربی 255 1904
5 چهارمحال و بختیاری 173 1861
6 اصفهان 118 1769
7 قزوین 343 1338
8 کرمانشاه 571 1219
9 مرکزی 179 1039
10 بوشهر 25 1035
11 قم 263 996
12 سمنان 45 932
13 زنجان 36 893
14 سیستان و بلوچستان 0 862
15 کرمان 34 835
16 خراسان جنوبی 282 811
17 کهگیلویه و بویراحمد 39 772
18 آذربایجان شرقی 107 752
19 خراسان شمالی 57 736
20 خراسان رضوی 231 722
21 مازندران 51 648
22 یزد 188 609
23 جنوب کرمان 195 598
24 کردستان 424 582
25 همدان 426 573
26 اردبیل 45 451
27 خوزستان 115 424
28 گیلان 0 372
29 گلستان 0 289
30 هرمزگان 52 253
31 البرز 0 168
32 ایلام 0 149
جمع 5874 31901
جمع کل از ابتدا تا کنون 1537766


گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1395/1/1 لغایت 1395/7/30
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد فروردین عملکرد اردیبهشت  عملکرد خرداد عملکرد تیر عملکرد مرداد عملکرد شهریور عملکرد مهر جمع
1 تهران 0 182 35 55 295 1152 1342 3061
2 فارس 248 543 331 582 556 425 270 2955
3 لرستان 0 83 33 123 413 1633 8 2293
4 آذربایجان غربی 168 346 387 297 223 228 255 1904
5 چهارمحال و بختیاری 0 300 65 978 249 96 173 1861
6 اصفهان 114 66 135 368 754 214 118 1769
7 قزوین 19 99 165 151 108 453 343 1338
8 کرمانشاه 14 476 30 122 2 4 571 1219
9 مرکزی 0 39 274 116 0 431 179 1039
10 بوشهر 14 25 35 5 898 33 25 1035
11 قم 75 242 285 49 16 66 263 996
12 سمنان 4 0 51 30 799 3 45 932
13 زنجان 29 148 95 269 116 200 36 893
14 سیستان و بلوچستان 74 379 132 234 43 0 0 862
15 کرمان 18 85 64 191 34 409 34 835
16 خراسان جنوبی 0 32 202 0 0 295 282 811
17 کهگیلویه و بویراحمد 19 180 6 490 9 29 39 772
18 آذربایجان شرقی 11 10 73 212 180 159 107 752
19 خراسان شمالی 14 26 98 65 187 289 57 736
20 خراسان رضوی 134 60 81 56 160 0 231 722
21 مازندران 5 52 0 33 1 506 51 648
22 یزد 0 42 157 30 76 116 188 609
23 جنوب کرمان 51 43 50 33 52 174 195 598
24 کردستان 41 23 40 28 15 11 424 582
25 همدان 100 0 16 31 0 0 426 573
26 اردبیل 0 20 62 268 26 30 45 451
27 خوزستان 0 60 18 9 6 216 115 424
28 گیلان 350 9 2 6 0 5 0 372
29 گلستان 0 13 48 129 73 26 0 289
30 هرمزگان 8 0 35 125 18 15 52 253
31 البرز 0 0 0 0 7 161 0 168
32 ایلام 2 9 23 43 3 69 0 149
جمع 1512 3592 3028 5128 5319 7448 5874 31901

گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1395/1/1 لغایت 1395/6/31
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد شهریور جمع از ابتدا سال 95 تا پایان شهریور ماه
1 فارس 425 2685
2 لرستان 1633 2285
3 تهران 1152 1719
4 چهارمحال و بختیاری 96 1688
5 اصفهان 214 1651
6 آذربایجان غربی 228 1649
7 بوشهر 33 1010
8 قزوین 453 995
9 سمنان 3 887
10 سیستان و بلوچستان 0 862
11 مرکزی 431 860
12 زنجان 200 857
13 کرمان 409 801
14 قم 66 733
15 کهگیلویه و بویراحمد 29 733
16 خراسان شمالی 289 679
17 کرمانشاه 4 648
18 آذربایجان شرقی 159 645
19 مازندران 506 597
20 خراسان جنوبی 295 529
21 خراسان رضوی 0 491
22 یزد 116 421
23 اردبیل 30 406
24 جنوب کرمان 174 403
25 گیلان 5 372
26 خوزستان 216 309
27 گلستان 26 289
28 هرمزگان 15 201
29 البرز 161 168
30 کردستان 11 158
31 ایلام 69 149
32 همدان 0 147
جمع 7448 26027
جمع کل از ابتدا تا کنون 1531892


گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1395/1/1 لغایت 1395/6/31
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد فروردین عملکرد اردیبهشت  عملکرد خرداد عملکرد تیر عملکرد مرداد عملکرد شهریور جمع
1 فارس 248 543 331 582 556 425 2685
2 لرستان 0 83 33 123 413 1633 2285
3 تهران 0 182 35 55 295 1152 1719
4 چهارمحال و بختیاری 0 300 65 978 249 96 1688
5 اصفهان 114 66 135 368 754 214 1651
6 آذربایجان غربی 168 346 387 297 223 228 1649
7 بوشهر 14 25 35 5 898 33 1010
8 قزوین 19 99 165 151 108 453 995
9 سمنان 4 0 51 30 799 3 887
10 سیستان و بلوچستان 74 379 132 234 43 0 862
11 مرکزی 0 39 274 116 0 431 860
12 زنجان 29 148 95 269 116 200 857
13 کرمان 18 85 64 191 34 409 801
14 قم 75 242 285 49 16 66 733
15 کهگیلویه و بویراحمد 19 180 6 490 9 29 733
16 خراسان شمالی 14 26 98 65 187 289 679
17 کرمانشاه 14 476 30 122 2 4 648
18 آذربایجان شرقی 11 10 73 212 180 159 645
19 مازندران 5 52 0 33 1 506 597
20 خراسان جنوبی 0 32 202 0 0 295 529
21 خراسان رضوی 134 60 81 56 160 0 491
22 یزد 0 42 157 30 76 116 421
23 اردبیل 0 20 62 268 26 30 406
24 جنوب کرمان 51 43 50 33 52 174 403
25 گیلان 350 9 2 6 0 5 372
26 خوزستان 0 60 18 9 6 216 309
27 گلستان 0 13 48 129 73 26 289
28 هرمزگان 8 0 35 125 18 15 201
29 البرز 0 0 0 0 7 161 168
30 کردستان 41 23 40 28 15 11 158
31 ایلام 2 9 23 43 3 69 149
32 همدان 100 0 16 31 0 0 147
جمع 1512 3592 3028 5128 5319 7448 26027

گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1395/1/1 لغایت 1395/5/31
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد مرداد جمع از ابتدا سال 95 تا پایان مرداد ماه
1 فارس 556 2260
2 چهارمحال و بختیاری 249 1592
3 اصفهان 754 1437
4 آذربایجان غربی 223 1421
5 بوشهر 898 977
6 سمنان 799 884
7 سیستان و بلوچستان 43 862
8 کهگیلویه و بویراحمد 9 704
9 قم 16 667
10 زنجان 116 657
11 لرستان 413 652
12 کرمانشاه 2 644
13 تهران 295 567
14 قزوین 108 542
15 خراسان رضوی 160 491
16 آذربایجان شرقی 180 486
17 مرکزی 0 429
18 کرمان 34 392
19 خراسان شمالی 187 390
20 اردبیل 26 376
21 گیلان 0 367
22 یزد 76 305
23 گلستان 73 263
24 خراسان جنوبی 0 234
25 جنوب کرمان 52 229
26 هرمزگان 18 186
27 کردستان 15 147
28 همدان 0 147
29 خوزستان 6 93
30 مازندران 1 91
31 ایلام 3 80
32 البرز 7 7
جمع 5319 18579
جمع کل از ابتدا تا کنون 1524444

گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1395/1/1 لغایت 1395/5/31
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد فروردین عملکرد اردیبهشت  عملکرد خرداد عملکرد تیر عملکرد مرداد جمع
1 فارس 248 543 331 582 556 2260
2 چهارمحال و بختیاری 0 300 65 978 249 1592
3 اصفهان 114 66 135 368 754 1437
4 آذربایجان غربی 168 346 387 297 223 1421
5 بوشهر 14 25 35 5 898 977
6 سمنان 4 0 51 30 799 884
7 سیستان و بلوچستان 74 379 132 234 43 862
8 کهگیلویه و بویراحمد 19 180 6 490 9 704
9 قم 75 242 285 49 16 667
10 زنجان 29 148 95 269 116 657
11 لرستان 0 83 33 123 413 652
12 کرمانشاه 14 476 30 122 2 644
13 تهران 0 182 35 55 295 567
14 قزوین 19 99 165 151 108 542
15 خراسان رضوی 134 60 81 56 160 491
16 آذربایجان شرقی 11 10 73 212 180 486
17 مرکزی 0 39 274 116 0 429
18 کرمان 18 85 64 191 34 392
19 خراسان شمالی 14 26 98 65 187 390
20 اردبیل 0 20 62 268 26 376
21 گیلان 350 9 2 6 0 367
22 یزد 0 42 157 30 76 305
23 گلستان 0 13 48 129 73 263
24 خراسان جنوبی 0 32 202 0 0 234
25 جنوب کرمان 51 43 50 33 52 229
26 هرمزگان 8 0 35 125 18 186
27 کردستان 41 23 40 28 15 147
28 همدان 100 0 16 31 0 147
29 خوزستان 0 60 18 9 6 93
30 مازندران 5 52 0 33 1 91
31 ایلام 2 9 23 43 3 80
32 البرز 0 0 0 0 7 7
جمع 1512 3592 3028 5128 5319 18579
گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1395/1/1 لغایت 1395/4/31
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد تیر ماه جمع از ابتدا سال 95 تا پایان تیر ماه
1 فارس 582 1704
2 چهارمحال و بختیاری 978 1343
3 آذربایجان غربی 297 1198
4 سیستان و بلوچستان 234 819
5 کهگیلویه و بویراحمد 490 695
6 اصفهان 368 683
7 قم 49 651
8 کرمانشاه 122 642
9 زنجان 269 541
10 قزوین 151 434
11 مرکزی 116 429
12 گیلان 6 367
13 کرمان 191 358
14 اردبیل 268 350
15 خراسان رضوی 56 331
16 آذربایجان شرقی 212 306
17 تهران 55 272
18 لرستان 123 239
19 خراسان جنوبی 0 234
20 یزد 30 229
21 خراسان شمالی 65 203
22 گلستان 129 190
23 جنوب کرمان 33 177
24 هرمزگان 125 168
25 همدان 31 147
26 کردستان 28 132
27 مازندران 33 90
28 خوزستان 9 87
29 سمنان 30 85
30 بوشهر 5 79
31 ایلام 43 77
32 البرز 0 0
جمع 5128 13260
جمع کل از ابتدا تا کنون 1519125گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1395/1/1 لغایت 1395/4/31
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد فروردین عملکرد اردیبهشت  عملکرد خرداد عملکرد تیر جمع
1 فارس 248 543 331 582 1704
2 چهارمحال و بختیاری 0 300 65 978 1343
3 آذربایجان غربی 168 346 387 297 1198
4 سیستان و بلوچستان 74 379 132 234 819
5 کهگیلویه و بویراحمد 19 180 6 490 695
6 اصفهان 114 66 135 368 683
7 قم 75 242 285 49 651
8 کرمانشاه 14 476 30 122 642
9 زنجان 29 148 95 269 541
10 قزوین 19 99 165 151 434
11 مرکزی 0 39 274 116 429
12 گیلان 350 9 2 6 367
13 کرمان 18 85 64 191 358
14 اردبیل 0 20 62 268 350
15 خراسان رضوی 134 60 81 56 331
16 آذربایجان شرقی 11 10 73 212 306
17 تهران 0 182 35 55 272
18 لرستان 0 83 33 123 239
19 خراسان جنوبی 0 32 202 0 234
20 یزد 0 42 157 30 229
21 خراسان شمالی 14 26 98 65 203
22 گلستان 0 13 48 129 190
23 جنوب کرمان 51 43 50 33 177
24 هرمزگان 8 0 35 125 168
25 همدان 100 0 16 31 147
26 کردستان 41 23 40 28 132
27 مازندران 5 52 0 33 90
28 خوزستان 0 60 18 9 87
29 سمنان 4 0 51 30 85
30 بوشهر 14 25 35 5 79
31 ایلام 2 9 23 43 77
32 البرز 0 0 0 0 0
جمع