بيشتر

اقدامات در خصوص مدیریت و بهینه سازی مصرف آب کشاورزی

   
    قرارگیری ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک بیابانی ، تغییرات اقلیمی ، رشد وتوسعه بی رویه شهرها وافزایش جمعیت ،کاهش بارندگی ، افت سطح آب های زیرزمینی ، افزایش سطح بهداشت عمومی ، هدر رفت آب در بخش کشاورزی و شبکه توزیع آب و مکانیزه نبودن سیستم های آبیاری ، همه از مواردی است که لزوم بیش از گذشته به حفظ منابع آبی برای جلوگیری از مواجه شدن با یک بحران آبی خطرناک را به همه افراد جامعه اعم از مسئولان و مردم گوشزد می کند .

    دراین خصوص مهمترین اقدامی که می تواند در عبور از بحران های آبی موثر باشد ، مدیریت تقاضای آب که عبارت از انطباق و پیاده سازی یک استراتژی شامل سیاست ها و طرح های مشخص ، به منظور تاثیرگذاری بر میزان تقاضا و مصرف و دستیابی به اهداف بهره وری اقتصاد خصوصا" در بخش کشاورزی ، توسعه اجتماعی ، امنیت ملی ، عدالت اجتماعی ، حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار منابع آب است و بر حفظ و نگهداری منابع آب موجود و جلوگیری از هدر رفت آب با رویکرد توسعه پایدار تاکید دارد .

 وزارت جهادکشاورزی سال های گذشته به رغم گستردگی حیطه وظایف و مسئولیت ها ، اقدامات موثری را جهت اجرای قوانین وتحقق سیاست ها و اهداف برنامه های توسعه ، بویژه برنامه یکپارچه سازی اراضی زراعی و ایجاد بستر مناسب جهت اجرای طرح های تجهیز ونوسازی واستفاده از سیستم های مدرن آبیاری انجام داده است که اثرات غیرقابل انکاری بر بهینه سازی مصرف آب و افزایش بازده محصولات کشاورزی وافزایش درآمد کشاورزان داشته وخواهد داشت ؛ در این راستا به منظور تعمیق فرهنگ و ارتقای بازده کشت و مصرف بهینه آب کشاورزی در دولت تدبیر و امید ، کمک 85 درصدی بلاعوض دولت راهگشای بسیاری از مشکلات کشاورزان و بهره برداران بوده است .

درپی گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه به همراه نمودارهای مربوطه را مشاهده می نمائید :


گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1396/1/1 لغایت 1396/04/31
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد فروردین عملکرد اردیبهشت  عملکرد خرداد عملکرد تیر جمع
1 فارس 494 1287 2108 1995 5884
2 تهران 0 376 1688 506 2570
3 هرمزگان 67 8 857 1055 1987
4 جنوب کرمان 126 720 821 214 1881
5 سمنان 61 543 467 720 1791
6 اصفهان 0 367 1024 305 1696
7 خوزستان 0 7 1297 219 1523
8 لرستان 0 0 580 842 1422
9 خراسان رضوی 160 124 662 362 1308
10 خراسان جنوبی 0 1 591 690 1282
11 چهارمحال و بختیاری 0 279 533 323 1135
12 همدان 0 0 818 301 1119
13 یزد 4 68 292 612 976
14 کرمان 24 302 423 195 944
15 گلستان 11 10 102 715 838
16 کردستان 0 25 201 602 828
17 بوشهر 0 0 517 207 724
18 کهگیلویه و بویراحمد 57 12 260 342 671
19 آذربایجان غربی 56 167 276 143 642
20 سیستان و بلوچستان 0 0 527 40 567
21 اردبیل 2 15 266 234 517
22 قم 129 15 106 256 506
23 زنجان 0 0 224 270 494
24 کرمانشاه 1 147 147 173 468
25 البرز 0 269 139 49 457
26 قزوین 65 289 32 50 436
27 مازندران 25 82 227 80 414
28 مرکزی 0 197 27 116 340
29 خراسان شمالی 40 79 194 12 325
30 گیلان 0 0 39 275 314
31 ایلام 0 39 24 209 272
32 آذربایجان شرقی 25 18 14 135 192
جمع کل 1347 5446 15483 12247 34523

گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1396/1/1 لغایت 1396/04/31
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد تیر ماه جمع از ابتدا سال 96 تا پایان تیر ماه
1 فارس 1995 5884
2 تهران 506 2570
3 هرمزگان 1055 1987
4 جنوب کرمان 214 1881
5 سمنان 720 1791
6 اصفهان 305 1696
7 خوزستان 219 1523
8 لرستان 842 1422
9 خراسان رضوی 362 1308
10 خراسان جنوبی 690 1282
11 چهارمحال و بختیاری 323 1135
12 همدان 301 1119
13 یزد 612 976
14 کرمان 195 944
15 گلستان 715 838
16 کردستان 602 828
17 بوشهر 207 724
18 کهگیلویه و بویراحمد 342 671
19 آذربایجان غربی 143 642
20 سیستان و بلوچستان 40 567
21 اردبیل 234 517
22 قم 256 506
23 زنجان 270 494
24 کرمانشاه 173 468
25 البرز 49 457
26 قزوین 50 436
27 مازندران 80 414
28 مرکزی 116 340
29 خراسان شمالی 12 325
30 گیلان 275 314
31 ایلام 209 272
32 آذربایجان شرقی 135 192
جمع کل 12247 34523
جمع کل از ابتدا تا کنون 1635603


گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1396/1/1 لغایت 1396/03/31
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد خرداد ماه جمع از ابتدا سال 96 تا پایان خرداد ماه
1 فارس 2108 3889
2 تهران 1688 2064
3 جنوب کرمان 821 1667
4 اصفهان 1024 1391
5 خوزستان 1297 1304
6 سمنان 467 1071
7 خراسان رضوی 662 946
8 هرمزگان 857 932
9 همدان 818 818
10 چهارمحال و بختیاری 533 812
11 کرمان 423 749
12 خراسان جنوبی 591 592
13 لرستان 580 580
14 سیستان و بلوچستان 527 527
15 بوشهر 517 517
16 آذربایجان غربی 276 499
17 البرز 139 408
18 قزوین 32 386
19 یزد 292 364
20 مازندران 227 334
21 کهگیلویه و بویراحمد 260 329
22 خراسان شمالی 194 313
23 کرمانشاه 147 295
24 اردبیل 266 283
25 قم 106 250
26 کردستان 201 226
27 زنجان 224 224
28 مرکزی 27 224
29 گلستان 102 123
30 ایلام 24 63
31 آذربایجان شرقی 14 57
32 گیلان 39 39
جمع کل 15483 22276
جمع کل از ابتدا تا کنون 1623356


گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1396/1/1 لغایت 1396/03/31
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد فروردین عملکرد اردیبهشت  عملکرد خرداد جمع
1 فارس 494 1287 2108 3889
2 تهران 0 376 1688 2064
3 جنوب کرمان 126 720 821 1667
4 اصفهان 0 367 1024 1391
5 خوزستان 0 7 1297 1304
6 سمنان 61 543 467 1071
7 خراسان رضوی 160 124 662 946
8 هرمزگان 67 8 857 932
9 همدان 0 0 818 818
10 چهارمحال و بختیاری 0 279 533 812
11 کرمان 24 302 423 749
12 خراسان جنوبی 0 1 591 592
13 لرستان 0 0 580 580
14 سیستان و بلوچستان 0 0 527 527
15 بوشهر 0 0 517 517
16 آذربایجان غربی 56 167 276 499
17 البرز 0 269 139 408
18 قزوین 65 289 32 386
19 یزد 4 68 292 364
20 مازندران 25 82 227 334
21 کهگیلویه و بویراحمد 57 12 260 329
22 خراسان شمالی 40 79 194 313
23 کرمانشاه 1 147 147 295
24 اردبیل 2 15 266 283
25 قم 129 15 106 250
26 کردستان 0 25 201 226
27 زنجان 0 0 224 224
28 مرکزی 0 197 27 224
29 گلستان 11 10 102 123
30 ایلام 0 39 24 63
31 آذربایجان شرقی 25 18 14 57
32 گیلان 0 0 39 39
جمع کل 1347 5446 15483 22276
گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1396/1/1 لغایت 1396/02/31
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد اردیبهشت  جمع از ابتدا سال 96 تا پایان اردیبهشت ماه
1 فارس 1287 1781
2 جنوب کرمان 720 846
3 سمنان 543 604
4 تهران 376 376
5 اصفهان 367 367
6 قزوین 289 354
7 کرمان 302 326
8 خراسان رضوی 124 284
9 چهارمحال و بختیاری 279 279
10 البرز 269 269
11 آذربایجان غربی 167 223
12 مرکزی 197 197
13 کرمانشاه 147 148
14 قم 15 144
15 خراسان شمالی 79 119
16 مازندران 82 107
17 هرمزگان 8 75
18 یزد 68 72
19 کهگیلویه و بویراحمد 12 69
20 آذربایجان شرقی 18 43
21 ایلام 39 39
22 کردستان 25 25
23 گلستان 10 21
24 اردبیل 15 17
25 خوزستان 7 7
26 خراسان جنوبی 1 1
27 بوشهر 0 0
28 زنجان 0 0
29 سیستان و بلوچستان 0 0
30 گیلان 0 0
31 لرستان 0 0
32 همدان 0 0
جمع کل 5446 6793
جمع کل از ابتدا تا کنون 1607873گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری  در فروردین ماه سال 1396
                                                                                                    سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد فروردین ماه
1 فارس 494
2 خراسان رضوی 160
3 قم 129
4 جنوب کرمان 126
5 هرمزگان 67
6 قزوین 65
7 سمنان 61
8 کهگیلویه و بویراحمد 57
9 آذربایجان غربی 56
10 خراسان شمالی 40
11 آذربایجان شرقی 25
12 مازندران 25
13 کرمان 24
14 گلستان 11
15 یزد 4
16 اردبیل 2
17 کرمانشاه 1
18 اصفهان 0
19 البرز 0
20 ایلام 0
21 بوشهر 0
22 تهران 0
23 چهارمحال و بختیاری 0
24 خراسان جنوبی 0
25 خوزستان 0
26 زنجان 0
27 سیستان و بلوچستان 0
28 کردستان 0
29 گیلان 0
30 لرستان 0
31 مرکزی 0
32 همدان 0
جمع کل 1347
جمع کل از ابتدا تا کنون 1602427


گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری  سال 95
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد
فروردین
عملکرد
اردیبهشت 
عملکرد
خرداد
عملکرد
تیر
عملکرد
مرداد
عملکرد
شهریور
عملکرد
مهر
عملکرد
آبان
عملکرد
آذر
عملکرد
دی
عملکرد
بهمن
عملکرد
اسفند
جمع
1 تهران 0 182 35 55 295 1152 1342 942 998 483 2052 690 8226
2 اصفهان 114 66 135 368 754 214 118 115 475 1018 923 3191 7491
3 کرمان 18 85 64 191 34 409 34 477 44 479 1239 3487 6561
4 فارس 248 543 331 582 556 425 270 84 143 199 876 1407 5664
5 خراسان رضوی 134 60 81 56 160 0 231 357 505 869 1751 1008 5212
6 کرمانشاه 14 476 30 122 2 4 571 645 164 15 1409 1429 4881
7 همدان 100 0 16 31 0 0 426 290 145 234 220 3196 4658
8 قم 75 242 285 49 16 66 263 842 451 309 376 1275 4249
9 آذربایجان غربی 168 346 387 297 223 228 255 240 347 266 90 581 3428
10 لرستان 0 83 33 123 413 1633 8 320 33 515 2 60 3223
11 قزوین 19 99 165 151 108 453 343 65 71 77 289 1355 3195
12 کهگیلویه و بویراحمد 19 180 6 490 9 29 39 34 12 64 228 1569 2679
13 هرمزگان 8 0 35 125 18 15 52 237 131 495 1065 263 2444
14 ایلام 2 9 23 43 3 69 0 374 0 899 25 897 2344
15 چهارمحال و بختیاری 0 300 65 978 249 96 173 282 0 38 105 0 2286
16 جنوب کرمان 51 43 50 33 52 174 195 117 147 313 0 1069 2244
17 مرکزی 0 39 274 116 0 431 179 69 48 0 30 897 2083
18 سیستان و بلوچستان 74 379 132 234 43 0 0 0 438 38 0 692 2030
19 سمنان 4 0 51 30 799 3 45 0 117 45 893 14 2001
20 زنجان 29 148 95 269 116 200 36 492 123 27 132 79 1746
21 کردستان 41 23 40 28 15 11 424 14 7 0 64 881 1548
22 خراسان جنوبی 0 32 202 0 0 295 282 248 0 130 108 228 1525
23 خراسان شمالی 14 26 98 65 187 289 57 235 15 56 105 259 1406
24 بوشهر 14 25 35 5 898 33 25 23 0 38 138 22 1256
25 یزد 0 42 157 30 76 116 188 14 17 43 11 555 1249
26 مازندران 5 52 0 33 1 506 51 31 0 0 216 304 1199
27 اردبیل 0 20 62 268 26 30 45 9 138 122 161 259 1140
28 خوزستان 0 60 18 9 6 216 115 1 0 6 147 475 1053
29 گلستان 0 13 48 129 73 26 0 75 0 0 214 440 1018
30 آذربایجان شرقی 11 10 73 212 180 159 107 14 35 77 50 47 975
31 البرز 0 0 0 0 7 161 0 0 0 0 210 360 738
32 گیلان 350 9 2 6 0 5 0 0 0 0 0 0 372
جمع 1512 3592 3028 5128 5319 7448 5874 6646 4604 6855 13129 26989 90124
گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری سال 95
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد سال 95
1 تهران 8226
2 اصفهان 7491
3 کرمان 6561
4 فارس 5664
5 خراسان رضوی 5212
6 کرمانشاه 4881
7 همدان 4658
8 قم 4249
9 آذربایجان غربی 3428
10 لرستان 3223
11 قزوین 3195
12 کهگیلویه و بویراحمد 2679
13 هرمزگان 2444
14 ایلام 2344
15 چهارمحال و بختیاری 2286
16 جنوب کرمان 2244
17 مرکزی 2083
18 سیستان و بلوچستان 2030
19 سمنان 2001
20 زنجان 1746
21 کردستان 1548
22 خراسان جنوبی 1525
23 خراسان شمالی 1406
24 بوشهر 1256
25 یزد 1249
26 مازندران 1199
27 اردبیل 1140
28 خوزستان 1053
29 گلستان 1018
30 آذربایجان شرقی 975
31 البرز 738
32 گیلان 372
جمع 90124
جمع کل از ابتدا تا کنون 1595989


گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1395/1/1 لغایت 1395/12/01
سطح به هکتار
ردیف نام استان جمع از ابتدا سال 95 تا پایان بهمن ماه
1 تهران 7536
2 اصفهان 4300
3 فارس 4257
4 خراسان رضوی 4204
5 کرمانشاه 3452
6 لرستان 3163
7 کرمان 3074
8 قم 2974
9 آذربایجان غربی 2847
10 چهارمحال و بختیاری 2286
11 هرمزگان 2181
12 سمنان 1987
13 قزوین 1840
14 زنجان 1667
15 همدان 1462
16 ایلام 1447
17 سیستان و بلوچستان 1338
18 خراسان جنوبی 1297
19 بوشهر 1234
20 مرکزی 1186
21 جنوب کرمان 1175
22 خراسان شمالی 1147
23 کهگیلویه و بویراحمد 1110
24 آذربایجان شرقی 928
25 مازندران 895
26 اردبیل 881
27 یزد 694
28 کردستان 667
29 خوزستان 578
30 گلستان 578
31 البرز 378
32 گیلان 372
جمع 63135
جمع کل از ابتدا تا کنون 1569000

گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1395/1/1 لغایت 1395/11/01
سطح به هکتار
ردیف نام استان جمع از ابتدا سال 95 تا پایان دی ماه
1 تهران 5484
2 فارس 3381
3 اصفهان 3377
4 لرستان 3161
5 آذربایجان غربی 2757
6 قم 2598
7 خراسان رضوی 2453
8 چهارمحال و بختیاری 2181
9 کرمانشاه 2043
10 کرمان 1835
11 قزوین 1551
12 زنجان 1535
13 ایلام 1422
14 سیستان و بلوچستان 1338
15 همدان 1242
16 خراسان جنوبی 1189
17 جنوب کرمان 1175
18 مرکزی 1156
19 هرمزگان 1116
20 بوشهر 1096
21 سمنان 1094
22 خراسان شمالی 1042
23 کهگیلویه و بویراحمد 882
24 آذربایجان شرقی 878
25 اردبیل 720
26 یزد 683
27 مازندران 679
28 کردستان 603
29 خوزستان 431
30 گیلان 372
31 گلستان 364
32 البرز 168
جمع 50006
جمع کل از ابتدا تا کنون 1555871


گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه  های نوین آبیاری از تاریخ 1395/1/1 لغایت  1395/9/30


سطح به هکتار
ردیف نام استان سطح اجرا شده از ابتدا سال 95 تا پایان آذر ماه
1 تهران 5001
2 فارس 3182
3 لرستان 2646
4 آذربایجان غربی 2491
5 قم 2360
6 اصفهان 2359
7 چهارمحال و بختیاری 2143
8 کرمانشاه 2028
9 خراسان رضوی 1584
10 زنجان 1508
11 قزوین 1474
12 کرمان 1356
13 سیستان و بلوچستان 1300
14 مرکزی 1156
15 خراسان جنوبی 1059
16 بوشهر 1058
17 سمنان 1049
18 همدان 1008
19 خراسان شمالی 986
20 جنوب کرمان 862
21 کهگیلویه و بویراحمد 818
22 آذربایجان شرقی 801
23 مازندران 679
24 هرمزگان 671
25 یزد 640
26 کردستان 603
27 اردبیل 598
28 ایلام 523
29 خوزستان 425
30 گیلان 372
31 گلستان 364
32 البرز 168
جمع 43272
جمع کل از ابتدا تا کنون 1549137گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1395/1/1 لغایت 1395/8/30
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد آبان ماه جمع از ابتدا سال 95 تا پایان آبان ماه
1 تهران 942 4003
2 فارس 84 3039
3 لرستان 320 2613
4 آذربایجان غربی 240 2144
5 چهارمحال و بختیاری 282 2143
6 اصفهان 115 1884
7 کرمانشاه 645 1864
8 قم 842 1838
9 قزوین 65 1403
10 زنجان 492 1385
11 کرمان 477 1312
12 مرکزی 69 1108
13 خراسان رضوی 357 1079
14 خراسان جنوبی 248 1059
15 بوشهر 23 1058
16 خراسان شمالی 235 971
17 سمنان 0 932
18 همدان 290 863
19 سیستان و بلوچستان 0 862
20 کهگیلویه و بویراحمد 34 806
21 آذربایجان شرقی 14 766
22 جنوب کرمان 117 715
23 مازندران 31 679
24 یزد 14 623
25 کردستان 14 596
26 ایلام 374 523
27 هرمزگان 237 490
28 اردبیل 9 460
29 خوزستان 1 425
30 گیلان 0 372
31 گلستان 75 364
32 البرز 0 168
جمع 6646 38547
جمع کل از ابتدا تا کنون 1544412


گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ  1395/1/1 لغایت 1395/8/30
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد
فروردین
عملکرد
اردیبهشت 
عملکرد
خرداد
عملکرد
تیر
عملکرد
مرداد
عملکرد
شهریور
عملکرد
مهر
عملکرد
آبان
جمع
1 تهران 0 182 35 55 295 1152 1342 942 4003
2 فارس 248 543 331 582 556 425 270 84 3039
3 لرستان 0 83 33 123 413 1633 8 320 2613
4 آذربایجان غربی 168 346 387 297 223 228 255 240 2144
5 چهارمحال و بختیاری 0 300 65 978 249 96 173 282 2143
6 اصفهان 114 66 135 368 754 214 118 115 1884
7 کرمانشاه 14 476 30 122 2 4 571 645 1864
8 قم 75 242 285 49 16 66 263 842 1838
9 قزوین 19 99 165 151 108 453 343 65 1403
10 زنجان 29 148 95 269 116 200 36 492 1385
11 کرمان 18 85 64 191 34 409 34 477 1312
12 مرکزی 0 39 274 116 0 431 179 69 1108
13 خراسان رضوی 134 60 81 56 160 0 231 357 1079
14 خراسان جنوبی 0 32 202 0 0 295 282 248 1059
15 بوشهر 14 25 35 5 898 33 25 23 1058
16 خراسان شمالی 14 26 98 65 187 289 57 235 971
17 سمنان 4 0 51 30 799 3 45 0 932
18 همدان 100 0 16 31 0 0 426 290 863
19 سیستان و بلوچستان 74 379 132 234 43 0 0 0 862
20 کهگیلویه و بویراحمد 19 180 6 490 9 29 39 34 806
21 آذربایجان شرقی 11 10 73 212 180 159 107 14 766
22 جنوب کرمان 51 43 50 33 52 174 195 117 715
23 مازندران 5 52 0 33 1 506 51 31 679
24 یزد 0 42 157 30 76 116 188 14 623
25 کردستان 41 23 40 28 15 11 424 14 596
26 ایلام 2 9 23 43 3 69 0 374 523
27 هرمزگان 8 0 35 125 18 15 52 237 490
28 اردبیل 0 20 62 268 26 30 45 9 460
29 خوزستان 0 60 18 9 6 216 115 1 425
30 گیلان 350 9 2 6 0 5 0 0 372
31 گلستان 0 13 48 129 73 26 0 75 364
32 البرز 0 0 0 0 7 161 0 0 168
جمع 1512 3592 3028 5128 5319 7448 5874 6646 38547
گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1395/1/1 لغایت 1395/7/30
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد مهر ماه جمع از ابتدا سال 95 تا پایان مهر ماه
1 تهران 1342 3061
2 فارس 270 2955
3 لرستان 8 2293
4 آذربایجان غربی 255 1904
5 چهارمحال و بختیاری 173 1861
6 اصفهان 118 1769
7 قزوین 343 1338
8 کرمانشاه 571 1219
9 مرکزی 179 1039
10 بوشهر 25 1035
11 قم 263 996
12 سمنان 45 932
13 زنجان 36 893
14 سیستان و بلوچستان 0 862
15 کرمان 34 835
16 خراسان جنوبی 282 811
17 کهگیلویه و بویراحمد 39 772
18 آذربایجان شرقی 107 752
19 خراسان شمالی 57 736
20 خراسان رضوی 231 722
21 مازندران 51 648
22 یزد 188 609
23 جنوب کرمان 195 598
24 کردستان 424 582
25 همدان 426 573
26 اردبیل 45 451
27 خوزستان 115 424
28 گیلان 0 372
29 گلستان 0 289
30 هرمزگان 52 253
31 البرز 0 168
32 ایلام 0 149
جمع 5874 31901
جمع کل از ابتدا تا کنون 1537766


گزارش پیشرفت فیزیکی طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری از تاریخ 1395/1/1 لغایت 1395/7/30
سطح به هکتار
ردیف نام استان عملکرد فروردین عملکرد اردیبهشت  عملکرد خرداد عملکرد تیر عملکرد مرداد عملکرد شهریور عملکرد مهر جمع
1 تهران 0 182 35 55 295 1152 1342 3061
2 فارس 248 543 331 582 556 425 270 2955
3 لرستان 0 83 33 123 413 1633 8 2293
4 آذربایجان غربی 168 346 387 297 223 228 255 1904
5 چهارمحال و بختیاری 0 300 65 978 249 96 173 1861
6 اصفهان 114 66 135 368 754 214 118 1769
7 قزوین 19 99 165 151 108 453 343 1338
8 کرمانشاه 14 476 30 122 2 4 571 1219
9 مرکزی 0 39 274 116 0 431 179 1039
10 بوشهر 14 25 35 5 898 33 25 1035
11 قم 75 242 285 49 16 66 263 996
12 سمنان 4 0 51 30 799 3 45 932
13 زنجان 29 148 95 269 116 200 36 893
14 سیستان و بلوچستان 74 379 132 234 43 0 0 862
15 کرمان 18 85 64 191 34 409 34 835
16 خراسان جنوبی 0 32 202 0 0 295 282 811
17 کهگیلویه و بویراحمد 19 180 6 490 9 29 39 772
18 آذربایجان شرقی 11 10 73 212 180 159 107 752
19 خراسان شمالی 14 26 98 65 187 289 57 736
20 خراسان رضوی 134 60 81 56 160 0 231 722
21 مازندران 5 52 0 33 1 506 51 648
22 یزد 0 42 157 30 76 116 188 609
23 جنوب کرمان 51 43 50 33 52 174 195 598
24 کردستان 41 23 40 28 15 11 424 582
25 همدان 100 0 16 31 0 0 426 573
26 اردبیل 0 20 62 268 26 30 45 451
27 خوزستان 0 60 18 9 6 216 115 424
28 گیلان 350 9 2 6 0 5 0 372
29 گلستان 0 13 48 129 73 26 0 289
30 هرمزگان 8 0 35 125 18 15 52 253
31 البرز 0 0 0 0 7 161 0 168
32 ایلام 2 9 23 43 3 69 0 149
جمع 1512 3592 3028 5128 5319 7448 5874 31901