بيشتر
میزان مساحت تحت تاثیر خشکسالی در مناطق مختلف کشور تعیین شد
 • 1394/3/27 چهارشنبه
  میزان مساحت تحت تاثیر خشکسالی در مناطق مختلف کشور تعیین شد
  مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران گزارش میزان درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی بر اساس شاخص SPI هفت ساله منتهی به پایان سال 1393 در مناطق مختلف کشور را به تفکیک شهرستان منتشر کرد. برای دریافت گزارش مذکور به سایت مرکز، بخش محصولات ( زیر منوی گزارش درصد خشکسالی استانها و شهرستانها) مراجعه فرمائید.
گزارش پایش ماهیانه ی خشکسالی کشاورزی بر مبنای شاخص استرس کشاورزی ( ASIS ) عملیاتی شده توسط سازمان کشاورزی وخوار و بار جهانی FAO
خشکسالی
 • 1394/1/31 دوشنبه
  خشکسالی
  خشکسالی از جمله بلایای پیچیده طبیعی است که خیلی زیاد اتفاق می‌افتد ولی کمتر از دیگر بلایا به آن توجه شده است.
بررسی خشکسالی استان آذربایجان شرقی
 • 1394/1/30 يكشنبه
  بررسی خشکسالی استان آذربایجان شرقی
  چکیده با توجه به روند احتمالی افزایش خشکسالی در جهان در اثر تغییراقلیم، بررسی این پدیده در هر منطقه برای دوره ی آتی ضروری 2013- می نماید. در این تحقیق داد ههای ریزمقیاس شده ماهانه شبی هسازی شده دما و بارش استان آذربایجان شرقی در دوره 2022 تهیه شدند. پس از بررسی شرایط (فراوانی و شدت) A1B, A2, B تحت سه سناریوی انتشار 1 ،AOGCM میلادی، توسط 16 مدل 1950 ) در منطقه، به منظور لحاظ کردن عدم قطعیت سناریوهای انتشار، با استفاده از روش مقیاس الگو - خشکسالی گذشته ( 1999 داده ها برای 46 سناریوی انتشار دیگر محاسبه شده، و وضعیت خشکسالی استان در دوره ی آتی با شاخص بارش ،(Pattern Scaling) بررسی گردید، و در نهایت نقشه های پهن هبندی این شاخص با به کارگیری روش کریگینگ در هر سال با در (SPI) استاندارد شده نظرگرفتن سناریوی میانه برای اقلیم منطقه، به دست آمد. نتایج نشان داد در سال 2021 خشکسالی بسیار زیاد در نواحی شرقی استان 59 درصد استان دارای شرایط / رخ خواهد داد و می توان این سال را خشک ترین سال دوره قلمداد کرد، بطوری که در مجموع 375 2017 و 2018 نیز در برخی نقاط خشکسالی پیش بینی می شود، در حالی که سال 2019 در تمامی ، خشک خ
بررسی خشکسالی استان کرمان
بررسی خشکسالی بلوچسنان استان سیستان و بلوچستان
 • 1394/1/30 يكشنبه
  بررسی خشکسالی بلوچسنان استان سیستان و بلوچستان
  چکیده منطقه ی بلوچستان مرکزی با مساحتی بالغ بر 42510 کیلومتر مربع دارای اقلیم گرم و خشک است. تابش عمودی و افزایش میزان جذب تابش، شدت گرمای بسیار زیاد، بارش ناچیز و در نتیجه پوشش گیاهی فقیر از خصوصیات این منطقه میباشد. این در حالی است که وقوع بارشهای ناگهانی تحت تأثیر قرارگیری زبانه کمفشار گنگ- پاکستان میتواند تأثیر مثبتی بر رشد و توسعه ی پوشش گیاهی منطقه داشته باشد. این امر رفتارهای متعارض و چندگانه اقلیمی و در حال نوسان را برای منطقه به ارمغان آورده اس ت . وجود چنین شرایط ویژهای لزوم پرداختن به بررسی رابطه رفتارها (نوسانها و ناهنجاریهای) بارش و دما با تغییرات پوشش مرتعی بالقوه را با توجیه مینماید. Qgs استفاده از معادله اقلیمی 1366 (دوره ی ترسالی منطقه) پایینتر از دوره ی اقلیمی - به دست آمده برای دوره ی اقلیمی 76 Qgs با توجه به اینکه ارزشهای بالاتر بوده، بیشتر است Qgs 1377-82 (دوره ی خشکسالی منطقه) میباشد، بنابراین تنش ناشی از خشکسالی در مناطقی که ارزشهای
بررسی خشکسالی زاهدان استان سیستان و بلوچستان
بررسی خشکسالی استان فارس
 • 1394/1/30 يكشنبه
  بررسی خشکسالی استان فارس
  چکیده در مطالعة حاضر، بیشتر آمار و اطلاعات مورد نیاز بهصورت پیمایشی و از طریق تکمیل ۴۵۷ پرسشنامه از خانوارهای عشایری استان فارس و با استفاده از روش نمونه گیری تصاد فی خوشهای سهمرحلهای بهدست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از شاخص بارش استانداردشده در قالب معیار تعیین وضعیت خشکسالی استفاده شد . همچن ین، ب رای بررسی فقر، از شاخصهای نسبت سرشمار و شکاف فقر و بهمنظور تعیین عوامل مؤثر بر احتمال فقر خانوارهای عشایری در دورة خشکسالی، از مدل توبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش ۱۷ درصدی شکاف فقر در این دوره از مسائل بسیار مهم بهشمار می رود. بررسی عوامل /۵ تعیینکننده در این زمینه بیانگر آن است که در صورت بروز خشکسالی ، ساختار اجتماعی جامعة عشایری با اتکای آن بر دانش بومی مهمترین عامل کاهند ة احتمال فقر خانوارهای عشایری است و منابع آب سطحی و زیرسطحی نامطمئن را میتوان عمدهترین و اساسیترین عامل بروز پدیدة فقر در این جامعه دانست. بر این اساس، برای مقابله با فقر عشا یر در دورة خشکسالی، تمرکز بر شناسایی نقاط قوت حاکم بر ساختار اجتماعی عشایر و تعمیم آنها و نی ز ایجاد منابع آب مطمئن توصیه میشود.
بررسی خشکسالی لارستان استان فارس
پدیده خشکسالی
 • 1393/12/11 دوشنبه
  پدیده خشکسالی
  پدیده خشکسالی اثرات منفی بزرگی بر منابع آب و محیطهای وابسته به این منابع می گذارد که عموماً در برخی سالها خسارات جبران ناپذیری را سبب می گردد؛ این خسارات در مناطق خشک که از دیدگاه اقتصادی ساختار شکننده تری قرار دارند، نمود بیشتری یافته و اثرات منفی ماندگاری را از جهات مختلف بر جای می¬گذارند. در این میان خشکسالی هواشناسی را می توان سیگنال ظهور دیگر انواع خشکسالی تعریف نمود. پروژه حاضر به عنوان یک رسالت ملی در برداشتن گامی به سمت مدیریت این پدیده در ایران است.
حل بحران آب کشور با عزم ملی و مدیریت جهادی در بهینه سازی مصرف آب و مدیریت حوزه های آبخیز
بيشتر
خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.